วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2555


แผนจัดการเรียนรู้   เรื่อง  "  What’s do you do ?  :  Occupation "  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1    เวลาเรียน  2 ชั่วโมง    มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  


 มาตรฐาน ต 1.1 :  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง และแสดงความคิดเห็น                                อย่างมีเหตุผล   
  ตัวชี้วัด    ม.1/1  ปฏิบัติตามคำสั่ง  ขอร้อง  แนะนำ  และคำชี้แจงง่ายๆที่ฟังและอ่าน                
                  ม.1/2  อ่านออกเสียงข้อความ  นิทาน  และบทร้อยกรอง  สั้นๆ ถูกต้องตาม                                                   หลักการอ่าน   

                  ม.1/3  เลือก - ระบุ  ประโยค  และข้อความ  ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง
                  ม.1/4  ระบุหัวข้อเรื่อง  ใจความสำคัญ  และตอบคำถามจากการฟังและการ                                                  อ่านบทสนทนา  นิทาน  และเรื่องสั้น
 มาตรฐาน ต 1.2 :  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร   แสดงความรู้สึก                                 และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
 ตัวชี้วัด    ม.1/1  ใช้คำขอร้อง  ให้คำแนะนำ  และคำชี้แจงตามสถานการณ์
                  ม.1/5  พูดและเขียนแสดงความรู้สึก  และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้                             ตัว   กิจกรรมต่างๆ  พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบอย่างเหมาะสม    
 มาตรฐาน ต 1.3 :  นำเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ  โดย                                    การพูดและการเขียน
 ตัวชี้วัด    ม.1/1  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจำวัน  ประสบการณ์  และสิ่ง                                  แวดล้อมใกล้ตัว   
                   ม.1/2  พูด  เขียน  สรุปใจความสำคัญ  แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง  เหตุการณ์                                ที่อยู่ในความสนใจของสังคม   
                  ม.1/3  พูด  เขียน  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆใกล้ตัว  พร้อมทั้ง                                ให้เหตุผลสั้นๆประกอบ  
 มาตรฐาน ต 2.1 :  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนำไป                                       ใช้ได้อย่างเหมาะสม   
 ตัวชี้วัด     ม.1/1  ใช้ภาษา  น้ำเสียง  และกิริยาท่าทางสุภาพ  เหมาะสมตามมารยาทสังคมและ                                       วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา      
 มาตรฐาน ต 2.2 :  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ                                ภาษากับภาษา  และวัฒนธรรมไทย  และนำมาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
 ตัวชี้วัด    ม.1/1  เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง  วันสำคัญ                             และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับภาษาไทย
 มาตรฐาน ต 3.1 :  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  และ                                  เป็นพื้นฐานในการพัฒนา  แสวงหาความรู้และเปิดโลกทัศน์ของตน
 ตัวชี้วัด     ม.1/1  ค้นคว้ารวบรวมและสรุปข้อมูล  ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น                              จากแหล่งเรียนรู้  และนำเสนอด้วยการพูด-การเขียน 
 มาตรฐาน ต 4.1 :  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ  ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน  และสังคม
 ตัวชี้วัด     ม.1/1  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง  สถานการณ์จำลอง  ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและ                               สถานศึกษา
 มาตรฐาน ต 4.1 :  ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ                                  และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 ตัวชี้วัด    ม.1/1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น  ค้นคว้าความรู้  ข้อมูลต่างๆ  จากสื่อและแหล่ง                              การเรียนรู้ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ